คำนิยามองค์กร

  • คำนิยามองค์กรของดังกิ้น โดนัท

    คำนิยามองค์กรของดังกิ้น โดนัท

  • คำนิยามองค์กรของดังกิ้น โดนัท

    คำนิยามองค์กรของดังกิ้น โดนัท

  • คำนิยามองค์กรของดังกิ้น โดนัท

    คำนิยามองค์กรของดังกิ้น โดนัท

คำนิยามองค์กร


ดังกิ้น โดนัท เราพยายามปลูกสร้างค่านิยมองค์กร P-R-E-M-A ให้แก่พนักงานทุกระดับชั้น ตั้งแต่ผู้บริหารจวบจนพนักงานทุกตำแหน่ง ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมทำงานกับ ดังกิ้น โดนัทนั้น จะมีความสุข และสนุกกับการทำงานตลอดเวลา ทั้งนี้เนื่องจากดังกิ้น โดนัท ยึดถือและปฏิบัติตามหลัก P-R-E-M-A อย่างสม่ำเสมอ

หลัก P-R-E-M-A ประกอบด้วย…....


P - Passion : รักและภาคภูมิใจในแบรนด์ของเรา สินค้าของเรา พนักงานของเรา และความสำเร็จของเรา

R - Respect : ให้เกียรติและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และยอมรับความเห็นที่แตกต่าง

E - Excellence : เป็นเลิศในด้านคุณภาพสินค้า คิดค้นวิธีการทำงานใหม่ๆ รวมถึงทุกๆ สิ่งที่เราทำ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

M - Motivation : ฉลองความสำเร็จ ชื่นชมยินดี และให้รางวัลแก่ผู้ประสบความสำเร็จ ทั้งระดับบุคคลและทีมงาน

A - Accountability : มีสำนึกของความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อการตัดสินใจ ต่อการกระทำ และการรักษาคำมั่นสัญญา เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามแผน

“และท่านคือส่วนหนึ่งที่ได้รับโอกาสดีๆ ที่จะก้าวสู่ความสำเร็จพร้อมกับเรา”